+91-2565-229168     contact@psgvppharmacy.ac.in
                                          copshd@gmail.com

Important Notice

Open Tender Notice Download Blank Nivida स्मृतीचिन्ह, प्रमाणपत्र, बॅनर, पत्रिका व पदकांसाठी निविदा मंडप, विद्युत व कुलर्स व्यवस्थेसाठी निविदा चहा, नाश्ता व भोजनाच्या करारपद्धतीसाठी निविदा स्मृतीचिन्ह प्रमाणपत्र व पदक छायाचित्रण व चित्रिकरण व्यवस्थेसाठी निविदा स्टेशनरी व इतर साहित्यासाठी निविदा ध्वनी व रंगमंच (लाईट) व्यवस्थेसाठी निविदा